Noteikumi

Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecībās, kas veidojas starp Sia "Vīna-kalns", reģ nr.: 40103184844, Saulrastu lauk.ter. "Vēsma 79", un preču un pakalpojumu pircēju, kas veic kupona pirkumu interneta vietnē skaistas-atlaides.lv.

1.Noteikumos lietotie termini

1.1. Mājaslapa – skaistas-atlaides.lv;

1.2. Klients – persona, kas Mājaslapā izsaka vēlmi un iegādājas kuponu preču vai pakalpojuma saņemšanai;

1.3. Sia "Vīna-kalns" Saulrastu lauk.ter. "Vēsma 79";

1.4. Kupons – dokuments, ko Klients iegādājas Mājaslapā, lai pēc tam varētu iegādāties Pārdevēja piedāvāto preci vai pakalpojumu par Mājaslapā norādīto cenu;

1.5. Kupona derīguma termiņš – laika periods, kurā Klientam ir tiesības izmantot Kuponu un iegādāties Pārdevēja preci vai pakalpojumu par Kuponā norādīto cenu.2.Kuponu iegāde un maksa par pirkumu

2.1. Klients iesniedz pieprasījumu Kupona pirkumam Mājaslapā un veic maksu par Kuponu;

2.2. Pirkums par Kuponu tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Klients ir veicis par to samaksu;

2.3. Pēc samaksas par Kuponu veikšanu, Klientam tiek dota iespēja Kuponu izdrukāt;

2.4. Klients, ievērojot Kupona derīguma termiņu, pērk preci vai pakalpojumu no Pārdevēja, par cenu vai atlaidi, kāda tā ir norādīta Kuponā, vai atsevišķos gadījumos samaksā pilnu preces/pakalpojuma cenu kopā ar Kupona iegādi Mājaslapā, pēc tam saņemot preci no Pārdevēja.

3.Klienta tiesības un pienākumi

3.1. Klientam, reģistrējoties Mājaslapā, ir pienākums sniegt par sevi patiesu informāciju, lai nepieciešamības gadījumā Pārdevējam būtu iespēja sakontaktēties ar Klientu;

3.2. Klientam ir pienākums rūpēties, lai izmantotais lietotājvārds un parole, ko Klients izmanto, lai ienāktu Mājaslapā, nenonāk trešo personu rīcībā.

3.3. Klientam, kurš ir veicis Kupona pirkumu, ievērojot Kupona derīguma termiņu, ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja, lai attiecīgā prece vai pakalpojums tiktu pārdota par Kuponā norādīto cenu;

3.4. Klientam, ja viņš ir fiziska persona un atzīstams par patērētāju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesības izmantot atteikuma tiesības atbilstoši šo noteikumu 5.sadaļai.

4.Atteikuma tiesības

4.1. Atteikuma tiesību noteikumi ir piemērojami Klientiem, kas ir fiziskas personas un ir atzīstamas par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Uz Klientiem, kas nav atzīstami par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, attiecas vispārīgie Civillikuma noteikumi par saistību tiesībām.

4.2. Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Klientu no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

4.3. Klientam ir tiesības atteikties no Kupona iegādes 14 dienu laikā no kupona saņemšanas savā Mājaslapas kontā brīža, ja Kupons nav ticis izmantots. Kupons tiek uzskatīts par izmantotu ar brīdi, kad Klients, uzrādot kuponu vai izmantojot tajā norādītos identifikācijas numurus, saņem preci vai pakalpojumu par Kuponā norādīto cenu.

4.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības attiecībā uz Kuponu, Klientam ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu) ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no šā līguma.

4.5. Klientam ir tiesības atteikties no pirkuma par preci vai pakalpojumu 14 dienu laikā:

4.5.1. Par preci – no dienas, kad Klients preci fiziski saņēmis savā valdījumā. Gadījumos, kad Klientam jāsaņem vairākas preces vai prece tiek sūtīta vairākās daļās – no dienas, kad saņemta pēdējā prece vai pēdējā preces daļa;

4.5.2. Par pakalpojumu – no dienas, kad līgums par pakalpojumu noslēgts.

4.6. Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā attiecībā uz precēm, Klienta pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīšanas Pārdevējam, nosūtīt vai nodot preci atpakaļ Pārdevējam viņa tirdzniecības vietā vai juridiskajā adresē.

4.7. Ja Klients viennozīmīgi izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no parastā preces piegādes veida, kurš ir vislētākais no Pārdevēja piedāvātajiem, Pārdevējam nav pienākums atmaksāt Klientam izmaksas, kuras pārsniedz ar parasto preces piegādes veidu saistītās izmaksas. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ vai ja prece līguma noslēgšanas brīdī ir piegādāta Klienta dzīvesvietā un tās īpašību dēļ to nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu.

4.8. Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Klients nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Pārdevējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.9. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

4.9.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Klients ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

4.9.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

4.9.3. prece tiek izgatavota pēc Klienta norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

4.9.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

4.9.5. Klients ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

4.9.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

5.Noslēguma noteikumi

5.1. Šo noteikumu teksta sadalīšana punktos, apakšpunktos un sadaļās, kā arī to virsraksti neietekmē teksta svarīgumu un juridisko spēku, bet ir pielietoti vienīgi ērtības un pārskatāmības labad.

5.2. Ja kāds no šo noteikumu nosacījumiem vai tā daļa kļūst par spēkā neesošu vai neizpildāmu tādu iemeslu dēļ, ko puses nevar novērst saprātīgiem līdzekļiem, tas neietekmē pārējo šo noteikumu nosacījumu spēkā esamību un darbības laiku.

5.4. Gadījumā, ja Klients nav saņēmis Kuponu 3 stundu laikā pēc tam, kad Klients ir samaksājis par to naudu, kā arī, ja Klients gaida kādu citu atbildi, kas Pārdevējam būtu bijis jāsniedz elektroniski, bet Klients to nav saņēmis, Klienta pienākums ir par to informēt Pārdevēju telefoniski.

5.5. Ja starp Klientu un Pārdevēju rodas strīds, puses to cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, puses strīdu risina ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai LR tiesas palīdzību, kā to nosaka LR likumdošana.

5.6. Šie noteikumi ir spēkā ar brīdi, kad Klients sāk lietot Mājaslapu un paliek spēkā līdz brīdim, kamēr Klientu un Pārdevēju saista tiesiskas attiecība

Kontakti

Boutique-Lea salona mājas lapas adrese: www.esiskaists.lv

Tālrunis: 25315553
*Ir brīži ,kad mēs nevaram Jums atbildēt uz telefona zvaniem, lūdzu nedaudz pacietības, dienas laikā mēs noteikti sazināsimies ar Jums.

E-pasts: Viinakalns@inbox.lv

Adrese: Rīga, Katrīnas iela 2-2

Darba laiks:
P.O.T.C.P.S. 9:00-20:00
Svetdienās pēc pieraksta

Rekvizīti:
Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪNA-KALNS"
Reģistrācijas numurs: 40103184844
Juridiskā adrese: Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., d/s Vēsma nr.79, LV-2160
E-pasts: Viinakalns@inbox.lv
Tālrunis: 25315553